Thư viện tài liệu

1. Hồ sơ năng lực CCU (bản tiếng Anh

2. Tiêu đề văn bản mẫu

3. Mẫu công văn

4. Logo CCU

5. Văn bản "Hệ thống quản lý chất lượng"

6. Khung tên bản vẽ chuẩn CCU

7. Các văn bản, biểu mẫu (download toàn bộ)

8. Công nghệ thổi rửa và bơm phụt vữa đáy cọc nhằm tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi