Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức CCU

 

 Vị trí Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng trong cơ cấu tổ chức của trường

 

CCU trong trường Đại học Xây dựng